Công văn Số: 258/BC-SKHCN của Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Báo cáo Kết quả hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ các Viện Nghiên cứu, Trường Đại học ngoài tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng hợp tác giai đoạn 2016 – 2020.

Nội dung Công văn Số: 258/BC-SKHCN: file1, file2
RIA3

Đối tác