Công văn số 1440BNN/KHCN V/v đề xuất nội dung đưa vào chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020

Công văn đề xuất nhiệm vụ/dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020.
Đề nghị các đơn vị thuộc Viện NCNTTS III thông báo đến toàn thể VC, LĐ của mình để đề xuất kịp thời. Hạn chót gửi đề xuất về Phòng KH, HTQT và ĐT: trước ngày 11/3/2016

Công văn số 1440BNN/KHCN
Phòng Khoa học, HTQT & ĐT

Đối tác