Công văn Số: 119/SKHCN-QKH (tỉnh Ninh Thuận)

Nội dung Công văn 119/SKHCN-QKH:

Về việc đề xuất các hướng hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 -2020.

Kính gửi:

- Các Viện nghiên cứu, Trường Đại học;

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Ninh Thuận;

                         - UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Thực hiện kế hoạch công tác trọng tâm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2016, UBND tỉnh Ninh Thuận dự kiến sẽ tổ chức “Hội thảo khoa học về phương hướng hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giữa tỉnh Ninh Thuận và các Viện nghiên cứu, Trường Đại học giai đoạn 2016 - 2020” trong tháng 3 năm 2016, để thảo luận về nội dung hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các biện pháp cụ thể tăng cường quan hệ hợp tác trong khoa học và công nghệ giữa tỉnh và một số cơ quan, đơn vị khoa học và công nghệ;

Nhằm chuẩn bị cho các nội dung sẽ được thảo luận tại Hội thảo, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị:

1) Đối với các Viện nghiên cứu, Trường Đại học: trên cơ sở các định hướng trọng tâm về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong thời gian tới của tỉnh Ninh Thuận (trong Phụ lục kèm theo), đề nghị góp ý điều chỉnh, bổ sung; đề xuất các hướng hợp tác, nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể cần được ưu tiên tập trung thực hiện giai đoạn 2016 - 2018 và 2018 - 2020 (theo biểu mẫu BM-02-01-01).

2) Đối với các các sở, ban, ngành, các UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Thuận: đề xuất đặt hàng những vấn đề cần sự hợp tác, phối hợp và hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị khoa học và công nghệ trong nước giai đoạn 2016 - 2020 (theo biểu mẫu BM-02-01-02. Tải các biểu mẫu tạihttp://103.20.148.134:8080).

Các văn bản đề xuất của quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận trước ngày 29/02/2016 để tổng hợp, dự thảo thành các phương hướng, chương trình hợp tác cụ thể.

Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

Nơi nhận:                                                                               GIÁM ĐỐC

- Như trên;  Đã ký

- UBND tỉnh (thay b/c);                                                                                       Lê Kim Hùng

- Lưu VT, QKH.

Phụ lục Công văn số 119/SKHCN-QKH

BM020101
BM020102

RIA3

Đối tác